ACT

act träning

ACCEPTANCE AND COMMITMENT TRÄNING/TERAPI

Reducerad stress, höjd effektivitet och höjd livskvalité.

 

ACT är en banbrytande psykologisk behandlingsmetod som är utvecklad i USA av Steven Hayes, University of Nebraska. Ursprung utvecklades ACT för att behandla depression och efterhand också ett stort antal problemområden som ångest, kronisk smärta, epilepsi, mm. Frank Bond vid London University har fortsatt utveckla metoden för att användas till vuxna mitt i arbetslivet för att reducera stress, främja psykisk flexibilitet och kreativitet och stärka individer att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv.

ACT har sina rötter både i modern forskning om hjärnan och psyket och i mindfulness. Metoden utgår, liksom kognitiv beteendeterapi, ifrån att man tacklar problem i nutid istället för att gräva i det förflutna och brukar också kallas kontextuell KBT eller ”tredje vågens KBT”.
Docent JoAnne Dahl och Leg. Psykolog och forskare Tobias Lundgren vid Uppsala Universitet har för svensk del arbetat med att utveckla metoden som psykologiskbehandlingsmetod vid kronisk smärta, epilepsi och andra sjukdomstillstånd. Vid Karolinska Institutet Maria Ungdom har leg. Psykolog Fredrik Livheim fortsatt utveckla metoden för att arbeta med unga vuxna och vuxna mitt i arbetslivet – ACT at work.

Nils-Eric Tedgård är leg psykolog och certifierad ACT-kursledare och bidrar nu aktivt till att föra ut
 ACT till svenskt näringsliv och andra organisationer.

 

STRESS ÄR OUNDVIKLIGT I LIVET!

Psykisk och fysisk smärta finns hos oss alla under livets resa, smärtan är en oundviklig del av livet. En betydelsefull orsak är att vi som människa har förmåga till tankar, associationer och språk. Vi kan tänka historia och framtid vilket kan skapa oro och vi associerar många gånger dagens händelser till historiska, positiva och negativa, upplevelser vilket kan skapa stress. En av de mest betydelsefulla orsakerna till den ökade stressen i vårt samhälle är att vi tillåter att sätta oss under en långvarig stress utan återhämtning. Stress i sig kan vara positivt när vi också ger oss själva tid till återhämtning, såväl fysisk som mental återhämtning.

 

STRESS I SVERIGE

Den psykiska ohälsan i Sverige har markant ökat sedan mitten av 80-talet. Detta har man sett i ett flertal studier, tyvärr är det väldigt lite forskning som är gjord på vad det beror på. Det vi vet är att den psykiska ohälsan handlar om stress påverkan och brist på återhämtning och att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem. Vi vet också att förebyggande åtgärder sparar både mänskligt lidande och ekonomi.

 

ACT TRÄNING OCH PREVO

ACT metoden och dess verktyg är ett naturligt inslag i all den verksamhet så som utbildning i ledarskap, samtalsmetodik, utvecklingssamtal, grupputveckling och coachning och övriga former av stöd och utbildningsinsatser som PREVO erbjuder och genomför.

 

ACT I GRUPP – ACT AT WORK

ACT at work är en utbildning och träning för chefer och medarbetare att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. Med ACT at work kursen kan du med relativt liten insats ge dig själv och dina kollegor och medarbetare en möjlighet att förändra upplevelsen av stress, få insikter om hur de kan förebygga att hamna i långvarig stress och få möjlighet att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. ACT skapar psykologisk flexibilitet för att kunna skilja på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra.
 Målet med ”ACT at work” är att hjälpa kursdeltagare att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv med all sin historia och reaktioner som kan dyka upp när han/hon tar de steg han/hon vill. ACT siktar på att förändra den normala negativa påverkan av inre upplevelser (tankar, känslor, fysiska förnimmelser och minnen) och bygga en flexibel och effektiv beteenderepertoar kring dessa, så att det blir möjligt att leva det liv som individen värderar som vitalt och viktigt.
 ACT är en psykologisk träningsform som är baserad på en speciell filosofi och teori. Kursen fokuserar på sex nyckelkomponenter inom modellen:

1) Frikoppling från språket, 2) Acceptans, 3) Självet som utgångspunkt, 4) Kontakt här och nu, 5) Värderingar och 6) Handling.

Varje komponent innehåller olika tekniker och metaforer som är framtagna för att skapa en psykologiskt flexibilitet som gör det möjligt att uppleva negativa tankar, känslor fysiska förnimmelser och minnen utan att dessa får styra val och handlingar.

De vuxna som genomgått kursen ”ACT at work” har efteråt, jämfört med kontrollgrupp, mindre depression, bättre generell psykisk hälsa, större psykologisk flexibilitet samt även blivit mer kreativa, (Bond & Bunce 2000 & 2003).

En annan svensk studie är gjord där man använt ACT individuellt för sjuksköterskor i riskzonen för utbrändhetsproblematik. Den visar att de som fått ACT använder mindre medicin och minskat sin sjukskrivning radikalt jämfört med kontrollgrupp som fått sedvanlig behandling.

Ytterligare en svensk studie visar att kursen även är effektiv för lärare. Lärarna som fått kursen hade, jämfört med kontrollgrupp som fått en föreläsning om stress, större psykologisk flexibilitet, bättre generell psykisk hälsa, mindre stress och mindre risk för att drabbas av utmattningsdepression.

Utbildningen arrangeras som intern utbildning på ert företage / i er organisation
. Hör av er om ni vill ha en kostnadsfri presentation speciellt för er om av vad ACT är.

Nils-Eric Tedgård

VD Leg psykolog Certifierad ACT-utbildare

PREVO – ACT – STRESSHANTERING

ACT stresshantering Nils-Eric Prevo